fredag 29 februari 2008

Inte vän med bloggern...

Skrev nyss ett långt inlägg, varpå all text försvann och det autosparades. Nåväl, värre saker har hänt.

Skriver därför ett lite kortare inlägg istället, och mitt tilltänkta inlägg om mig samt portföljresonemang får vänta till lite senare.

Kan konstatera att börsen, som vanligt, hittar sätt att vara volatil på under en helt händelsebefriad dag. Jag fascineras mycket av börsvolatilitet, speciellt då jag inte riktigt förstår varför den är så stor och inträffar så ofta. Det resonemang jag hittills fått mest hjälp av är att börsen i mångt och mycket styrs av ett flockbeteende - och att minsta vink upp eller ner blir en överreaktion. Detta skulle mycket väl kunna stämma, och det är även tacksamt att teorin stämmer överens med tesen att väldigt få klarar av att slå index, och att de som gör det oftast har gått en egen väg (och ofta är inspirerade av Buffetology och Lynchism i sin bästa form).

Mvh David

torsdag 28 februari 2008

Rapportkommentar SHB

SHB är ett annat av mina favoritinnehav. Jag förespråkade tidigt bankens stora konservatism, och jag ansåg vid tillfället jag tog in bolaget i min egen portfölj att de förtjänade dels en högre värdering, och dels en premievärdering gentemot övriga banksektorn. Premievärderingen finns där nu, vilket är helt naturligt, i och med att bolagets track record och mycket fina kontroll på kostnaderna plus en stor överkapitalisering gör att bolaget har en mycket stabil grund att stå på. Bolaget växer kontrollerat, och nyöppnade kontor visar vinst redan efter ca två år.

Igår släppte SHB sin bokslutskommuniké för 2007. Överlag är det alltid intressant att då de senaste kvartalssiffrorna, men oftast är det inte så mycket för siffrornas skull. Min tanke är, att ifall du väl har gjort ett gediget analysarbete på ett företag, samtidigt som du håller dig inom din circle of competens, bör du inte vara speciellt oroad över kommande enskilda kvartalssiffror.

Låt mig presentera följande tankeexempel, vilket ständigt finns aktualiserat i större eller mindre grad på börsens olika företag.

Företag A har växt stabilt i 10 år. Tillväxten har varierat mellan 10% och 20% per år. Genomsnittstillväxten är 13%. Under enskilda kvartal har dock tillväxten stundtals varit obefintlig.

Företag B har haft svåra problem med försäljningen, och tappat marknadsandelar. Bolaget har en försäljning som är 70% av vad den var för 10 år sedan, och har gång på gång lanserat åtgärdsprogram för att vända skeppet.

Företag A presenterar så en kvartalsrapport, där det visar sig att bolaget minskar sin försäljning med 5% för ett enskilt kvartal jämfört med året före.

Samtidigt presenterar Företag B en rapport där försäljningstillväxten landar på 30%. Bolaget gör samtidigt sin största vinst på 3 år.

Båda rapporter kommer som en överraskning för marknaden.

Nu till det roliga, för här går det att tjäna pengar på sikt. Även om det naturligtvis inte är önskvärt att företag A minskar sin försäljning, har bolaget visat på en lång och gedigen lönsamhet. Bolaget har inte förvandlats från en guldklimp till ett monster över en natt - lika lite som Stefan Holm inte går från att vara världens just nu bästa höjdhoppare till att vara den 20e bästa ifall han skulle riva ut sig på 2,23 i en höjdhoppstävling. Ifall oddset för att Stefan Holm ska vinna inomhus-em plötsligt 15-dubblas, är det rätt sannolikt att en bookie överreagerar. På samma sätt är det förmodligen en överreaktion om Företag A faller med 20% på sin kvartalsrapport. Företag B däremot, är förmodligen fortfarande ett riktigt skitbolag, speciellt när kursen rusar med 40% efter en sådan rapport. För att nämna något ur mitt eget liv i kontrast: jag suger på bowling. Igår gjorde jag 3 strikes på raken. Jag suger fortfarande på bowling. Folk är överlag väldigt duktiga på att dra alltför långtgående slutsater över tillfälliga fluktuationer - utnyttja detta.

Så över till SHB. Jag skulle hellre se större aktieåterköp än extrautdelningar - min dröm vore att bolaget varje år, 10 år framåt i tiden skulle köpa tillbaka 10% av de utstående aktierna (vilket bolaget med dagens värdering och intjäningsförmåga har potential att göra, så länge inte kursen rusar mer än vad antalet aktier minskar). På 10 års sikt skulle därmed bolaget minska sina utstående aktier med två tredjedelar, och därmed skulle vinsten per aktie öka med 200%. Med detta kommer långsiktigt aktieägarvärde.

I övrigt om rapporten, lite under förväntan men absolut ingenting att hänga upp sig på. SHB är fortfarande samma bolag, och så länge de inte spenderar pengarna till att frångå sin konservativa organiska tillväxtstrategi och istället börjar köpa skitbanker till höger och vänster, så kommer jag vara säker i mitt innehav och kanske till och med öka tids nog.

Mvh David

onsdag 27 februari 2008

Kabe Husvagnar

Mitt största innehav sen ett par månader tillbaka, och mitt överlägset bästa case för tillfället, är detta smålandsföretag baserat i Tenhult. Bolaget innehar väldigt många av de karakteristiska som jag finner angenäma att se i ett företag, däribland:

- Hög och stabil tillväxt
- Ledning med stor erfarenhet
- Ledning med stort aktieinnehav
- Väldigt bra historik (ex.v. endast ett förlustår sedan bolaget grundades)
- Förbisett företag med hinder för institutionella ägare p.g.a. liten market cap och hög ägarkoncentrering.
- Väldigt låg värdering Nedan följer en lite mer ingående analys av företaget! Håll tillgodo!

Inledning
KABE startades upp år 1963 av Kurt Blomqvist. Sedan dess har bolaget haft en mycket stark utveckling, och är i dagsläget marknadsledare för husvagnstillverkning i Sverige. Bolaget har även en husbilstillverkning och har på sistone tagit upp tillverkning av trailers. Exportandelen ligger i dagsläget på 44% och bolaget omsatte förra året 1431,4 MSEK med en nettovinst om 79,7 MSEK.

KABE har nischat sig för att framförallt täcka lyxhusvagnssegmentet. KABEs vagnar är tekniskt avancerade och handlas i ett tydligt högre prissegment än huvudkonkurrenterna. KABEs vagnar är isolerade och byggda att kunna användas såväl sommar som vinter, vilket konkurrenters vagnar saknar. Ägarkoncentrationen är mycket hög, då grundarfamiljen Blomqvist innehar nästan 60% av kapitalet och en bit över 70% av rösterna.

Marknadsläge
KABEs utveckling de senaste 10 åren har varit exceptionell, vilket även speglats i börsutvecklingen. KABE har för att möta den ökade efterfrågan stundtals fått problem med leveranskapaciteten, vilket bland annat har åtgärdats med hjälp av en ny produktionslina som togs i bruk i slutet av 2006. Fortsatt arbete att motverka leveransproblem och höja produktionskapaciteten togs i bruk under 2007, med speciellt hänseende till husbilstillverkning. En stark utbyggnad av husvagnscampingar föreligger i dagsläget för att möta det ökade intresset för husvagnssemestring. Ofta föreligger dock hinder i form av begränsade bygglov och liknande vilket medför att husvagnscampingarna inte kan expandera i den takt de vill.

Husvagnssemestring har på senare tid slagit sig in i alla samhällsklasser från att tidigare i huvudsak varit ett semestersätt valt av människor med lägre inkomster. Såväl husbilsförsäljningen samt husvagnsförsäljningen har ökat stadigt under de senaste 10 åren.

Husbilsköpare är i dagsläget ofta en rikare, välmående pensionär som sålt sin sommarstuga eller sin båt. I och med att de mycket kapitalstarka fyrtiotalisterna i nuläget pensionerar sig, finns det stark anledning att tro att husbilsförsäljningen fortsatt skall kunna utvecklas positivt. På samma sätt vill fyrtiotalisternas barn, vilka ofta spenderade semestern i husvagn som små, kunna ge samma upplevelse till sina barn, vilket fortsatt kan spä på husvagnsförsäljningen.

Husvagnsregistreringen i Norden ökade med 3% under år 2007, husbilsregistreringen minskade samtidigt med 7%. Husbilsregistreringssiffran är dock missvisande, då ändrade avgasbestämmelser medförde att det registrerades ett stort antal husbilar före årsskiftet 2006, som i normal fall hade registrerats under första halvåret 2007. Ifall vi bortser från detta, innebär det att husbilsregistreringen ökat för det tolfte året i rad inom Norden!

Från att tidigare ha tagit marknadsandelar i Sverige, har Kabe numera stabiliserat sin marknadsandel som marknadsledare inom landet, men samtidigt ökat sin exportandel. År 2000 var exportandelen 30% av försäljningen, att jämföra med 44% idag.

Mål och historik
KABEs ledning har i mycket lång tid varit stabil och fortsatt leverera tillfredsställande resultat. Ledningen har kontinuerligt satt upp nya mål för verksamhetens samlade rörelsemarginal. Dessa mål har överlag infriats mycket väl. Nuvarande mål, senast nämnt i årsredovisningen 2006, är att uppnå 10% rörelsemarginal inom en treårsperiod. Med tanke på den tillväxt som KABE visar på, tillsammans med fortsatt antagna skalfördelar, måste detta mål anses vara både realistiskt och rimligt för framtiden.

Från 1996 till 2006 växte KABE årligen med 18,5% gällande omsättning. Vinsttillväxten var samtidigt nästan osannolika 29,2%, årligen. KABE har vuxit mycket starkt, samtidigt som tilltagande skalfördelar har ökat rörelsemarginalen. Bolaget har under dessa tio år framgångsrikt växt, oavsett konjunkturläge men dock med en underliggande marknadstillväxt för husvagnar samt husbilar. 2007 fortsatte på samma spår, även om vinsten "endast" ökade med 17,5%.

Värt att nämna är attVD Alf Ekström har suttit på posten sen 1995. Född 1956 och gift med grundardottern är ett rimligt antagande att han har flera år kvar på sin post.

Framtid med klarat marginalmål
Ifall Kabe fortsätter att växa, med 15% de närmsta två åren, samt 12,5% de nästkommande två åren, kommer bolaget ifall de lyckas uppnå sitt rörelsemarginalmål om 10% att göra en vinst per aktie om 15,14 SEK år 2009, och 19,17 SEK år 2011. Historiskt sett har kabe lyckats med en högre tillväxt, men i det är alltid svårare för mer etablerade aktörer att växa. I sammanhanget kan nämnas att Kabe växte med 16,4% år 2007, och de senaste 5 åren lyckats hålla denna tillväxttakt.

Osäkerheter
Ett högre ränteläge kan förvärra KABEs situation, då deras inköp är förhållandevis kapitalkrävande. Detta är dock osäkert, i och med att KABEs produkter i första hand köps av människor med god ekonomisk ställning. Dessutom kan en lyxhusvagn för vissa ses som ett mindre underhållskrävande substitut för sommarstugor. Den största osäkerheten ligger alltså i att KABEs marknadsposition hotas, eller att husvagns- samt husbilsmarknaden stagnerar. Med tanke på de senaste årens uppsving och det fortsatt höga intresset är båda dessa scenarion osannolika. KABE växte dessutom mycket starkt under den senaste nedkylningen i svensk ekonomi: under åren 2000-2003 ökade omsättning med nästan 80% samtidigt som vinsterna mer än dubblades!

Rekommendation
KABE är ett tillväxtföretag med mycket stark historia och en bevisad hög intjäningsförmåga. Bolaget värderades ett tag som ett tillväxtföretag, med en p/e-multipel om ca 20. Detta är en mer välförtjänt värdering av ett bolag med KABEs kaliber. Genom en förhållandevis återhållsam uppräkning av bolagets vinster samt diskontering av dessa för att uppskatta företagsvärdet, kan nuvärdet av företagets framtida vinster uppskattas till det dubbla av nuvarande aktiekurs - då förutsätter jag INGEN fortsatt marginalexpansion, och en tillväxttakt på 15% de närmsta 2 åren, 12,5% de två nästkommande åren, och 10% årligen därefter. I mina ögon är det dock inte supernödvändigt att helt hänga upp sig på så långtgående analyser eller diskonteringar. Låt oss istället konstatera att Kabe är ...

- Ett bolag som ökat sin vinst med i genomsnitt 29,5% årligen de senaste 10 åren.
- Ett bolag som ökat sin omsättning med i genomsnitt 18,4% årligen de senaste 10 åren.
- Ett bolag med en erfaren och mycket framgångsrik ledning.
- Ett bolag med starka finanser och en mycket låg nettoskuld på 70 MSEK.
- Ett bolag som handlas till p/E 9,8 på 2007 års vinst.

Sammantaget gör detta att jag rekomenderar mycket starkt köp. Inga glädjekalkyler behövs för att företaget skall bli en mycket bra investering på 5-10 års sikt. Kom gärna med synpunkter, och kom ihåg att aktier är mycket svårförutsägbara på mindre än 3 års sikt. Handla inte för pengar ni inte har, låt aldrig känslor styra, och gör er egen fundamentala analys av läget!

Mvh David

Start-up!

Efter att ha fått lite hjälp och tankar om bloggande från andra aktiebloggare, har jag nu samlat mod och startat min egen blogg. Tanken med bloggen är att jag själv skall kunna ha tillgång till mitt historiska tankemönster gällande investeringar, för att i efterhand kunna utvärdera de misstag jag har gjort. Aktieportföljen har kunnat byggas upp tack vare stabil tur i vad som i lagens mening är lotteri.

I dagsläget innehas, i fallande storleksordning.

Kabe Husvagnar B
Nobia
Fast. Balder B
Ballingslöv
HQ
Aros Quality Group
Broström B
Avanza
Handelsbanken A
(Nokia Oyj)
(Trelleborg)
(Ericsson B)

De tre sista är av väsentligt lägre värde, och innehas av olika anledningar för att kunna göra smidiga förlustavdrag framgent.

I eftermiddag kommer första analysen publiceras på Kabe Husvagnar. Väl mött!

David